• Αξιώσεις από συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, δανείου συμβάσεις έργου κ.λ.π.
 • Εμπράγματες αγωγές (κυριότητας, νομής, δουλείας διόδου κ.λ.π.)
 • Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης και προστασία δικαιωμάτων
 • Μηνύσεις – Εγκλήσεις
 • Aπολογητικά Υπομνήματα
 • Ακύρωση απολύσεων
 • Επιδίκαση απαιτήσεων για οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς, υπερωρίες
 • Έκδοση διαταγών πληρωμών από συμβάσεις δανείου τιμολόγια και αξιόγραφα
 • Ανακοπές κατά αυτών
 • Αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας και Διοικητικά Εφετεία
 • Προσφυγές κάθε είδους κατά Διοικητικών πράξεων στα Διοικητικά Δικαστήρια (Ι.Κ.Α. – ΤΕΒΕ – Πρόστιμα για Διοικητικές παραβάσεις)
 • Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων για περιορισμό και διαγραφή χρεών
 • Προστασία πρώτης κατοικίας
 • Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεων, υποθηκών, διεκδικήσεων σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας
 • Αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων Κτηματολογίου
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε κάθε νομικό θέμα και οδηγίες αντιμετώπισης του
 • Εκτίμηση έκβασης υπόθεσης
 • Αιτήσεις και προσφυγές για απονομή συντάξεων όλων των ταμείων
Σελίδα 1 από 2