ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αξιώσεις από συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, δανείου συμβάσεις έργου κ.λ.π.
 • Εμπράγματες αγωγές (κυριότητας, νομής, δουλείας διόδου κ.λ.π.)
 • Ασφαλιστικά μέτρα νομής
 • Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα (ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, υλικές ζημιές)
 • Οικογενειακές Διαφορές: Διαζύγια – Διατροφές – Επιμέλεια – Επικοινωνία Τέκνων – Προσβολή Πατρότητας – Αναγνώριση Τέκνων
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Απαλλοτριώσεις
 • Αγωγές καταδολίευσης δανειστών
 • Υποθήκες
 • Ενέχυρα
 • Υιοθεσία
 • Δικαστική Συμπαράσταση ανηλίκων και ενηλίκων
 • Αγωγές αποζημίωσης από προσβολή προσωπικότητας